Bosanska Krupa: Dobrovoljni vatrogasci stekli zvanja upravljača čamaca (FOTO)

Bosanska Krupa – 18.08.2019. – U organizaciji Ministarstva prometa i komunikacija F BiH (MPKFiH) u prostorijama Kapetanije unutrašnje plovidbe Otrožac je održano polaganje ispita za upravljače čamaca s motorom, rafting čamaca i drugih plovila.

Polaganju ispita su pristupili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Bosanska Krupa, Vatrogasnog društva (VD) Otoka iz Bosanske Otoke, Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Vogošća kao i drugi zainteresovani građani. Kao uslov za pristupanju polaganju ispita kandidati moraju zadovoljavati nekoliko kriterija i to da su stariji od 18 godina, da su prošli obuku za upravljače čamaca, rafting čamaca i drugih plovila kod ovlaštenih organizacija i da su psihofizički sposobni. Obuka za upravljače čamaca se vrši na osnovu Pravilnika o programu načina polaganja ispita za upravljače čamaca i drugih plovila koji je donijelo MPKFiH a obuku vrše organizacije ovlaštene od MPKFiH koje su u obavezi bile donijeti svoje Programe obuke upravljače čamaca, rafting čamaca i drugih plovila i staviti ih na uvid MPKFiH.

Po završenoj obuci polaznicima se od strane DVD Bosanska Krupa izdaju Uvjerenja o uspješno savladanoj obuci koja su jedan od pred uslova za pristupanje polaganju ispita pred komisijom Ministarstva. Za članove DVD Bosanska Krupa, VD Otoka i nekoliko građana sa područja Općine Bosanska Krupa obuka je organizirana od strane DVD Bosanska Krupa jednoj od ovlaštenih organizacija od strane MPKFiH a ista je vršena u „Centru za obuku vatrogasaca i spasioca“ koji djeluje u okviru DVD Bosanska Krupa kao organizaciona jedinica.

Kandidatima koji uspješno polože ispit od strane MPKFBiH izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje čamcem – brodicom kojoj je utvrđena sposobnost za plovidbu, bez obzira na vrstu, namjenu i područje plovidbe dužine trupa do 15 m i istisnine manje od 15BRT na unutrašnjim plovnim putevima, odnosno čamcima na moru čija baždarena dužina manja od 12 m a registarska zapremina manja od 15 BRT, bez obzira na snagu motora, ako za pojedine vrste čamaca nije drugačije propisano. Također i uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje rafting čamcem, kojim se plovi na divljim vodama – rijekama.

Izdana uvjerenja važe na području BiH i inostranstva Aktivnosti na obuci upravljača čamaca DVD Bosanska Krupa će nastaviti i u narednom periodu kako za svoje operativne članove dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice, pripadnike Gorskih službi spašavanja tako i za druga lica sa područja F BiH zainteresovana za ovakav vid sticanja stručnih zvanja.

VATRU GASI – BRATA SPASI! NA POMOĆ!

(Stručna služba DVD Bosanska Krupa)