Islam jeste sreća na oba svijeta i nije poteškoća / Sura Taha

Imena sure:

TaHa – zbog početka ovom kraticom

Musa – zbog kazivanja o Musi, alejhis selam, u mjeri u kojoj nije spomenuto u drugim surama

Intencije sure:

Glavna intencija sure: Islam (Kur’an) jeste sreća na oba svijeta i nije poteškoća

Suru možemo podijeliti u 4 cjeline:

1. Uvod koji pojašnjava da je Kur’an radost Poslaniku, sallallahu alejhu we sellem, i vjernicima i da nikako nije poteškoća i breme

2. Detaljno kazivanje o Musi, alejhis selam

3. Potvrda sreće vjernika i bremena nevjernika na Sudnjem danu

4. Zaključak koji potvrđuje spomenuto

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje govorom o Kur’anu, koji nije objavljen da bi bio breme i poteškoća, da bi u poslednjim ajetima sure Allah spomenuo da će poteškoća obuhvatiti one koji se okrenu od Kur’ana i rada po njemu.

Povezanost imena sure sa intencijama:

Sura nosi ime po jednoj od kratica (TaHa) koje su izazov ljudima da sačine nešto poput Kur’ana, koji je od slova koje i oni koriste od kojih su i slovo Ta i Ha. U kraticama je potvrda istinitosti Kur’ana i mu’džize, što se u potpunosti uklapa u intencije sure, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Izvor:n-um.com