Kazivanje o mladićima koji su se sklonili u pećinu / Sura Kehf (Pećina)

Vrijednost sure:

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: Ko nauči deset ajeta sa početka sure El-Kehf bit će sačuvan od fitne Dedždžala. (Muslim)

Imena sure:

El-Kehf – pećina, zbog kazivanja o mladićima i pećini u kojoj su se sklonili

Intencije sure:

Glavna intencija sure: ko pribjegne Allahu, Allah će ga sačuvati od fitne

Suru možemo podijeliti u 3 tematike:

1. Uvod u kojem Allah poziva u slijeđenje Kur’ana u kojem je spas i sigurnost, uz spomen konačnice vjernika i prijetnju nevjerniku

2. Raznolikost kazivanja u kojima primjećujemo razne vrste fitne i Allahovu blagost prema onima koji su priblegli Njemu i samim tim bili spašeni spomenutih fitni

3. Zaključak koji potvrđuje spomenuto spominjanjem konačnice onih koji nisu slijedili Allahov zakon i konačnice vjernika koji su slijedili zakon

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje opisom Kur’ana, koji predstavlja Allahov zakon, da je bez ikakvih nepravilosti i iskrivljenja. On je prav, jasan, savršen, jer je Allahov govor. Sura završava također spominjanjem Allahovih riječi, te pozivom u slijeđenje Allahovog zakona (Kur’ana) jer je to jedini put sigurnosti i spasa na dunjaluku i ahiretu.

Povezanost imena i tematike:

Kazivanje o mladićima koji su se sklonili u pećinu, kako bi izbegli fitnu širka i kufra je dokaz jedne od fajdi imana, a to je potpuna sigirnost od straha. Ovaj simbol se potpuno uklapa u tematiku sure, koja i nosi naziv El-Kehf.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Izvor:n-um.com