Kod Allaha je na najgorem stepenu onaj koga ljudi odbacuju zbog straha od njegovog jezika

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Dok je halifa Harun er-Rešid tavafio oko Kabe, prišao mu je jedan čovjek i rekao: ”Vođo pravovjernih, želim razgovarati sa tobom, ali će u mom govoru biti žestine i grubosti, pa me saslušaj.” Halifa Harun er-Rešid, rekao mu je: ”Ne, neću te saslušati! Allah je poslao boljeg od tebe (tj. Musaa, a.s.), onome koji je bio gori od mene (tj. faraon) i naredio mu je da mu se obrati lijepim i blagim riječima.”

Komentirajući Allahove riječi koje je uputio Musau, a.s., i njegovom bratu Harunu, a.s.: ”Idite faraonu, on se, doista, osilio, pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!” (Ta-ha, 43.-44.), islamski učenjak Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Allahu dragi, ovo je Tvoja milost prema onome ko je govorio: ‘Ja sam vaš najveći gospodar!’ (Ene rabbukum el-‘ala), pa kakva je tek Tvoja milost prema onome ko govori: ‘Slava Tebi, moj Uzvišeni Gospodaru!’ (Subhane rabbijel-‘ala).”’

Dakle, ja slobodno mogu da se zakunem da nema niko od nas a da nije učinio nešto što u osnovi nije želio, samo zbog toga što ga je neko uljudno zamolio, što ga je pitao mehkog srca i što je koristio lijep stil u govoru, kao što vjerovatno nema niko od nas a da nije odustao od nečega iako je to želio, samo zbog toga što je to neko od njega tražio na nekulturan način, koristeći grub stil. Lingvisti su uvijek smatrali da je stil sastavni dio značenja.
No, prije jezika i lingvista to je Allahov zakon koji je uspostavio među ljudima. Niko ne može tolerirati grubog, osornog i grlatog čovjeka, čak i ako ima pravo, dok ćemo u isto vrijeme opravdati pogrešku onome ko prizna da je pogriješio i ko se kaje zbog svoje pogreške. Nema jasnije i veličanstvenije istine od vjere islama, niti se na ovoj planeti pojavio čovjek sa boljim i uzvišenijim pozivom od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ali i pored toga Allah mu je objavio: ”Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.” (Ali Imran, 159.) Neki učenjaci su ovu kur'ansku poruku ovako prokomentirali: ”Čak i ako je vaš govor uvjerljiv, a vaši dokazi očigledni, iako je istina na vašoj strani, lijep ahlak i lijepo ponašanje su na prvom mjestu.”
Ljudi mrze kritiku a vole savjet, ali i pored toga što mrze kritiku oni će je prihvatiti ako im se ponudi u posudi ljubaznosti. I obrnuto, pored toga što vole savjet oni ga neće prihvatiti ako je ispunjen grubošću i uputstvima u kojima se želi istaći nadmoć i superiornost onoga ko upućuje savjet. Lijepo je rekao indijski filozof Rabindranath Tagore: ”Blag govor osvaja srca.” A puno bolje i ljepše je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Blagost se neće naći ni uz jednu stvar, a da je neće ukrasiti, i neće faliti ni uz jednu stvar, a da je neće obezvrijediti.”

Pogledajte kur'anskog edeba, Allahove blagosti i slatkoće Njegovog govora kada kaže: ”Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'” (Ez-Zumer, 53.) Onaj Koji ovo govori je Jedan i Jedini Bog, Allah, dž.š., neovisan je o ljudima pokoravali Mu se ili ne, i čak kada bi Mu svi ljudi bili potpuno pokorni to ništa ne bi uvećalo Njegovu Božansku moć i vlast nad svim svjetovima, i kada bi Mu svi ljudi bili nepokorni to ništa ne bi umanjilo Njegovu Božansku svemoć.

A oni kojima se Allah obraća su najveći grješnici. I pored toga što je Allah neovisan od njih i što su ljudi u svakom trenutku potrebni Njegove pmoći, On im se obraća riječima punim samilosti i ljubavi: ”O robovi Moji”, i poručuje im da ne gube nadu, jer Allah oprašta sve grijehe nakon iskrenog pokajanja.
Stoga zapamtite, kada razgovarate sa ljudima da lijepa i korisna značenja vašeg govora mogu biti upropaštena i pokvarena ružnim stilom. U hadisu dolazi: “Na najgorem stepenu kod Allaha na Sudnjem danu bit će onaj koga su ljudi odbacivali zbog straha od njegovog zla.” (Buharija) U komentaru ovog hadisa, Ibn Hadžer je rekao da riječi: ”Zbog straha od njegovog zla”, znače: ”Zbog straha od njegovog ružnog govora.”

Izvor:saff.ba