Najodabranija žena koju je Allah stvorio / Sura Merjem

Imena sure:

Merjem – najodabranija žena koju je Allah stvorio

Intencije sure:

Glavna intencija sure: potvrda Allahove apsolutne milosti kroz blagodati kojima je odlikovao sva svoja stvorenja, a posebno historijske ličnosti poput Mejreme, Zekerijje, Jahje, Ibrahima i dr., što iziskuje potvrdu Allahove apsolutne moći, koja iziskuje potvrdu proživljenja na Sudnjem danu i negiranje djeteta, žene i svih partnera koje mu pripisuju nevjernici.

Suru možemo podijeliti u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah potvrđuje da je On jedini Stvoritelj, Onaj koji je sveopći darivatelj, Svemilosni i Onaj koji je svemu kadar.

2. Kazivanja koja potvrđuju Allahovu milost i ostala svojstva koja su spomenuta u uvodu

3. Govor o Tevhidu, te prijetnja nevjernicima koji su skrenuli sa pravog puta

4. Zaključak koji potvrđuje da je Uzvišeni Allah čist od toga da ima dijete, ženu, sudruga

Povezanost početka i kraja sure:

Kao što počinje opsiom milosti i moći Uzvišenog Allaha, sura završava istim svojstvima. Također, kroz cijelu suru Uzvišeni Allah spominje svoje ime Er-Rahman, Svemilosni, što se potpuno uklapa u tematiku sure.

Povezanost tematike sure sa imenom:

Sura govori o Allahovoj moći, milosti, negiranju širka i blagodatima koje dariva Njegovim robovima. Kazivanje o Merjemi, alejhas selam, sadrži potvrdu svega spomenutog. Postala je trudna bez muža, rodila je dijete koje je Allahov Poslanik i od 5 najodabranijih poslanika, poslanika odluke. Njeno kazivanje pojašnjava zabludu hrišćana koji Allahu pripisuju dijete, i spominje njene vrline zbog kojih je odabrana nad ostalim ženama svijeta.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Izvor:n-um.com