Razlika između kazne i iskušenja

Nesreća može biti kazna radi iskupljenja od grijeha, ili može biti iskušenje s ciljem poboljšanja čovjekovog statusa i povećanja njegovih dobrih djela za koja će biti nagrađen.

Komentarišući ajet sam si zaslužio Katade kaže: “(to znači) Kazna je za vas, o sine Ademov, zbog tvojih grijeha. Ebu Salih kaže komentarišući riječi Uzvišenog a nesreća koja te zadesi sam si zaslužio… to znači: Zbog tvojih grijeha, i Ja (Allah) sam Onaj koji je tako odredio. (Tefsir Ibn Kesir)

Allah, dž.š., također kaže :

Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti. (Šura, 30)

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: Riječi Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, znače: O ljudi, šta vas god snađe od teškoća, to je zbog vaših ružnih postupaka što ste ih počinili. A On mnoge i oprosti. Oprosti mnoge grijehe, te vas zbog njih ne kažnjava. Preko njih prelazi. Kao što Uzvišeni veli: Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio. (Fatir, 45)

Po pitanju iskušenja, Poslanik, s.a.v.s., kaže: Kada Allah zavoli ljude iskušava ih, onaj ko bude zadovoljan dobit će zadovoljstvo, a onaj ko se rasrdi dobit će srdžbu. (Bilježi imam Ahmed, Sahih el-Džami, 1706) Poslanik, s.a.v.s., također kaže: Zaista je veličina nagrade srazmjerna veličini iskušenja. Zato, kada Uzvišeni Allah zavoli jedan narod, postavi ga na razne kušnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah, dž.š., će biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.(Bilježi ga Tirmizi, 2320, Sahih el-Džami , 2210)

Sljedeće riječi će nam pokazati na osnovu čega neko može reći da je neki događaj kazna ili iskušenje: Ako je nesreća koja vam se dogodi rezultat djela poslušnosti Allahu, kao što je gubitak imetka radi hidžre u ime Allaha, gubljenje posla radi toga što ste musliman ili povećanja predanosti islamu, u tom slučaju, to je iskušenje. Ko ga podnese strpljivo bit će nagrađen, ali ko reaguje negodovanjem ili ljutnjom zaslužit će Allahovu srdžbu.

Ako je nesreća posljedica griješenja, kao što je spolno prenosiva bolest ili bolest uzrokovana konzumiranjem alkohola ili uzimanjem droga, itd., onda je to vrsta kazne koja dolazi na ovom svijetu (što je suprotno odgađanju kazne do Sudnjeg dana).

Ako nesreća nije povezana ni sa dobrim djelom niti sa grijehom – kao što je bolest, gubljenje djeteta ili neuspjeh u poslu – onda sve to zavisi od čovjekove lične situacije. Ukoliko je takva osoba dobra i pobožna onda je to iskušenje, a ako je ta osoba sklona griješenju onda je to kazna.

Nesreća može biti kazna radi iskupljenja od grijeha, ili može biti iskušenje s ciljem poboljšanja čovjekovog statusa i povećanja njegovih dobrih djela za koja će biti nagrađen.

Ovo može odrediti da li je neka osoba pokorna ili nepokorna. Čovjek ne bi trebao veličati sam sebe, radije bi trebao sam sebe kritikovati zbog svojih mahana i trebao bi težiti ka perfekciji. Imat će korist u toj nesreći u svakom slučaju, ukoliko bude strpljiv i bude se nadao nagradi. A Allah najbolje zna.

Izvor:akos.ba