Utvrđen prijedlog zakona: Za nenošenje maske kazne od 100 do 500 KM

Da bi ova odluka stupila na snagu potrebno je da je usvoji Skupština TK

Danas utvrđenim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru Vlada Tuzlanskog kantona je predvidjela da omogući službenicima policije represivno djelovanje u pogledu poštivanja epidemioloških mjera.

Da bi ova odluka stupila na snagu potrebno je da je usvoji Skupština TK.

Cilj predloženih izmjena i dopuna je da se policijskim službenicima, daju kvalitetnije i preciznije zakonske odredbe, kao instrumenata u zaštiti sigurnosti građana koji borave ili se kreću na području Tuzlanskog kantona.

Naročito, imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju u Tuzlanskom kantonu i šire, kao i činjenicu da važeće odredbe predmetnog zakona ne daju zakonsko rješenje, odnosno ovlaštenje policijskim službenicima da vrše kontrolu poštivanja i provođenja mjera naloženih od strane Kriznih štabova i njihovo sankcionisanje.

Predloženim izmjenama akcenat je dat na kontrolu provođenja naredbi nadležnih organa, kojima se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, ali samo ukoliko su policijski službenici Uprave policije MUP TK-a izričito ovlašteni za to, na osnovu takve zakonito izdate naredbe.

Kaznenim odredbama su predviđene u rasponu od 100,00 do 500,00 KM za osobe koje ne postupe po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Također, predviđeno je da kaznom od 500 KM do 2.000 KM, za prekršaj bude kažnjeno pravno lice koje ne postupi po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U tom slučaju odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM, a isti raspon kazne predviđen je i za imaoca radnje ili osoba kojoj je povjereno vođenje radnje, koja ne postupi po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Izvor:fokus.ba