Arapski svijet je more bez vode sve dok se u potpunosti ne vrati islamu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ko želi da shvati stvarnost islamskog ummeta i da ostvari uspjeh putem žive vjere i istinske pobožnosti, treba pročitati djela znamenitog muslimanskog mislioca i daije iz Indije, Ebul-Hasana el-Nedevija, a pogotovo njegovo djelo Maza hasirel-‘âlem bi inhitatil-muslimin – Šta je svijet izgubio stagnacijom muslimana, koje je prevedeno i na bosanski jezik.

U nastavku donosimo njegovu oporuku (vasijet) muslimanima Arapima, koju je napisao prije svoje smrti 1999. godine.

Ebul-Hasan el-Nedevi, rekao je: ”Kad bih mogao okupiti Arape na jednom mjestu i kada bih im se mogao obratiti govorom koji bi mogli čuti i razumjeti, ja bih im rekao: ‘O Arapi, čujte me dobro! Sa islamom vam je Allah podario ponos i slavu. Islam s kojim je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio Arap, izvor je vašeg života, i sa njegovog horizonta se pojavila vaša istinska zora.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izvor je vašeg ponosa i uzrok vaše slave, i svako dobro koje vam je došlo – i zapravo svako dobro koje je došlo cijelom svijetu – došlo je od njega i na njegovim rukama.

Allah vam nije podario ponos i slavu osim zbog vašeg pristajanja uz Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, zbog prihvatanja njegove poslanice i istrajnosti na putu njegove vjere, a Allahova odredba se ne može spriječiti i Njegova riječ se ne mijenja.

Arapski svijet je more bez vode, sve dok Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ne uzme za vođu u svom životu i svojoj borbi, i promovira poruku islama onako kako ju je promovirao na početku islama, i spasi potlačeni svijet iz kandži maloumnika Evrope – koji odbijaju sve osim da sahrane ljudsku civilizaciju i svojom sebičnošću, bahatošću i neznanjem konačno presude čovječanstvu, te da usmjerava svijet od propasti ka prosperitetu, i od uništenja, haosa i previranja ka napretku i redu, sigurnosti i miru, i od nevjerstva i tiranije ka pokornosti jednom Bogu i ispravnom vjerovanju.

To je obaveza arapsko-muslimanskog svijeta zbog koje će biti pitan pred Allahom, pa neka gleda šta će odgovoriti.”’

Mi bismo samo dodali da ova snažna poruka Ebul-Hasana el-Nedevija važi i za sve ostale muslimanske narode, pa tako i za nas Bošnjake, jer muslimanskim narodima nema oslobađanja od potlačenosti, bijede i stagnacije, nema pobjede, uzdizanja i dostojanstvenog života i slave, bez iskrenog povratka cjelokupnom islamu.

Jer, kao što je rekao Hasan el-Benna: ”Islam je sveobuhvatan sistem koji se bavi svim aspektima života; to je domovina i nacija, moral i snaga, milost i pravda, kultura i pravo, nauka i sudstvo. To je materijalno i duhovno, džihad i da'va, kao što je i iskreno vjerovanje i istinski ibadet, te Kur'an i Sunnet zajedno.”

Ili pak, kao što je rekao šejh Ali el-Tantavi u svom nadahnutom govoru: ”Mi smo muslimani! Mi smo nosili svjetiljku dok je zemlja lutala u tmini neznanja, i govorili smo ljudima i narodima: ‘Ovo je Put!’

Postavili smo vagu pravde, onda kada su drugi narodi podigli bič tiranije i nepravde.

Mi smo nauci podigli zdanje, onda kada su je drugi narodi beskućnicom učinili.

Proglasili smo jednakopravnost, onda kada su se drugi klanjali svojim kraljevima a svoje vođe bogovima proglašavali.

Oživjeli smo srca vjerom, umove znanjem, a sve ljude civilizacijom i slobodom.

Stvorili smo civilizaciju Šama, Iraka, Egipta i Endelusa.

Izgradili smo ”Kuću mudrosti”, školu ”Nizamiju”, Univerzitet u Kordovi i Al-Azhar.

Mi smo muslimani! Naša snaga leži u našem vjerovanju (imanu), a ponos u našoj vjeri (islamu) i pouzdanju u našeg Uzvišenog Gospodara.

Naš zakon je Kur'an i sunnet našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, naš vođa je sluga narodu, naš slabi ima pravo kod jakog, a naš jaki je podrška slabom.

Svi smo mi braća u ime Allaha, jednaki pred našom vjerom.”

Izvor:saff.ba