Da li treba uzet abdest nakon doticanja spolnog organa?

”Da li je to išta drugo osim  dio tvoga tijela”

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis bilježi imam Malik u Muvettau, u poglavlju: ”O abdestu”, a prenosilac je Kajs b. Talk, rahmetullahi alejhi.

Biografija prenosioca

Prenosilac ovog hadisa je Kajs b.Talk b.Ali b.Munzir el-Hanefi El-Jemami. Svrstava se u generaciju tabi’ina, a otac mu je bio sahabija. Hadise je prenosio od svoga oca, a od njega: njegov sin i bratić, Abdullah b. Nu’man, Abdullah b. Bedr, Muhammed b. Džabir, Ejjub b. Utbe, Siradž b. Ukbe, Musa b.Umejr i dr.

Usman b.ed-Darimi kaže da je pitao Jahjaa b.Meina o ovome prenosiocu pa je rekao da je pouzdan prenosilac (sikkah). Ibn Hibban ga je uvrstio u svoje djelo kao pouzdanog šejha iz redova tabi’ina. Neki su ga čak smatrali ashabom, ali je prva verzija pouzdanija. (Tehzibu et-tehzib, 8:399)

Povod nastanka

Povod nastanka ovog hadisa je pitanje jednog od ashaba,  upućeno Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, a predaju o tom razgovoru prenio je Ejjub b. Utbe et-Temimi, koji je bio kadija Jemame, od Kajsa b. Talka da mu je njegov otac kazivao o tom razgovoru. On kaže da je jedan čovjek upitao Allahovog Poslanika o osobi koja pod abdestom ili u namazu dotakne svoj spolni organ, da li je obavezan obnoviti abdest, on mu je odgovorio: ”Da li je to išta drugo osim dio tvoga tijela?”

Komentar

Grupa ashaba smatrala je da se abdest mora obnoviti ako se dotakne svoj spolni organ. Oni svoj stav temelje na predaji u kojoj se navodi da je sin Ibn Sa’da Mussa držao Mushaf ocu, dok je on iza njeg čitao. U toku čitanja on je dotakao svoj spolni organ, pa mu je Sa’d rekao da obnovi abdest. Musa b. Sa’d je rekao: ”Držao sam Mushaf za Sa’d pa sam se počešao, a on mi reče: ”Možda si dotakao svoj spolni organ? Odgovorio sam mu: ”Da’, a on reče: ‘Ustani pa se abdesti!’, ustao sam, abdestio se i ponovo se vratio.” (Malik u Muvettau).

Međutim, većina ashaba i kasnije uleme smatra da nije obaveza obnavljati abdest zbog doticanja spolnog organa, osim ukoliko se ne radi o namjernom doticanju radi strastvenog uzbuđivanja. Doticanje radi češanja ili otklanjanja nekog predmeta sa spolnog organa ne zahtjeva obnavljanje abdesta. Na ovo upućuju i neki hadisi kao i fetve ashaba i tabi’ina. Tako je Abdullah b.Abbas, radijallahu anhuma, rekao: ”Nema abdesta zbog doticanja spolnog organa.” Isti ovaj ashab je jednom čovjeku koji ga je upitao o tome rekao: ”Ako ga smatraš nečistim, odsijeci ga.” Ata’ b.Ebi Rebbah na to je rekao: ”Tako mi Allaha, zaista su to riječi Ibn Abbasove.”

A u slučaju naprijed spomenute naredbe Ibn Sa’da svome sinu da uzme abdest, Malik i Šafija kažu da je riječ koja je upotrebljena ”vudu” znači pranje ruku, pa je stoga on mislio da samo opere ruke, nakon što je dotakao spolni organ. Jer jezičko značenje riječi ”vudu” uistinu znači pranje ruku, a u šerijatskom smislu ona podrazumjeva abdest.

Kako vidimo iz gore citiranih predaja ipak preovladava teza da obnavljanje abdesta radi doticanja spolnog organa nije obavezno. Ovo se svakako odnosi kako na muškarce tako i na žene.

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila D.

Izvor:akos.ba