Iznenadit ćete se ko ne plaća PDV i ne mora imati fiskalnu kasu u FBiH

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost u BiH se primjenjuje od 2006. godine sa jedinstvenom stopom od 17 posto. Međutim, od plaćanja PDV-a izuzete su neke državne ustanove, sportska udruženja, pa čak i bankarske usluge, taksisti, stomatolozi, izvoznici…

Obaveza da neko uđe u sistem PDV-a u Bosni i Hercegovini odnosi se na pravno ili fizičko lice koje obavlja oporezivu djelatnost u skladu sa Zakonom o PDV-u u BiH, kada u kalendarskoj godini ostvari promet od 50.000 maraka i više.

U skladu sa Zakonom o PDV-u u BiH sljedeće djelatnosti su oslobođene od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost.

Javne poštanske usluge, osim telekomunikacionih usluga, medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite, uključujući davanje ljudskih organa, krvi i mlijeka, koje se vrše u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast zdravstvene zaštite, te usluge koje pružaju stomatolozi, zubotehničari i protetičari, u javnom i privatnom sektoru oslobođeni su plaćanja PDV-a.

Bez PDV-a i na isporuke zlata

– Usluge doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara su oslobođene od plaćanja poreza na dodatu vrijednost pod uvjetom da se navedene usluge pružaju u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zdravstvene zaštite. Navedena oslobađanja se odnose i na predmetne usluge kada se obavljaju u privatnoj praksi – pojasnili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Usluge obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog) i profesionalne prekvalifikacije, kao i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga, oslobođene su plaćanja PDV-a pod uvjetom, da se vrše u skladu sa propisima kojima je regulisana ta oblast.

Dakle, u ovom slučaju nije bitno da li se radi o privatnim ili državnim školskim ustanovama, bitno je da se usluge obrazovanja pružaju u skladu sa propisima kojima je regulisana ta oblast.

Usluge iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja su oslobođene pod uvjetom da ih pojedincima pružaju lica čija djelatnost nije usmjerena ka stjecanju dobiti, zatim da je takav promet izvršen isključivo za njihove vlastite potrebe, te pod uvjetom da takva oslobađanja ne dovode do poremećaja u konkurenciji. Dakle, usluga prodaje ulaznica predstavlja oporezivi promet i ne može se podvesti pod oslobađanje PDV-a, pojašnjavaju iz Uprave za indirektno oporezivanje.

PDV se ne naplaćuje ni na usluge i isporuke dobara vjerskih organizacija ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba u skladu sa propisima kojima je regulisano obavljanje tih djelatnosti. Ukoliko se vjerske zajednice bave oporezivom djelatnošću (izdavanje prostora u zakup, prodaja vina i drugih komercijalnih proizvoda… ), onda moraju biti u sistemu PDV-a kad pređu prag oporezivog prometa u iznosu od 50.000 KM.

Političke partije ne plaćaju PDV-e na usluge koje pružaju svojim članovima za članarinu, pod uvjetom da takva oslobađanja ne dovode do poremećaja konkurencije na tržištu.

Od plaćanja PDV-a oslobođene su igre na sreću. To se odnosi na promet usluga koje su povezane sa djelatnošću priređivanja igara na sreću u skladu sa propisima koji uređuju igre na sreću. PDV ne plaćaju kladionice. To se odnosi samo na organizatore igara na sreću koji imaju odobrenje nadležnog organa, a ne na posrednike u organizovanju igara na sreću.

PDV obveznici nisu ni javni radio i televizijski servisi, osim onih koje su komercijalnog karaktera, saznali smo u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Ovo nije kraj onih koji ne plaćaju PDV jer se spisak nastavlja na finansijske i novčane usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a. To su:

– Usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući i prateće usluge posrednika i agenata (zastupnika) u osiguranju;
– Promet nepokretne imovine, izuzev prvog prijenosa prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom;
– Usluge izdavanja pod zakup i podzakup kuća za stanovanje, stanova i stambenih objekata na period duži od 60 dana, kao i usluge izdavanja pod zakup poljoprivrednog i šumskog zemljišta registriranog u zemljišnim knjigama;
– Finansijske usluge, uključujući:
a) odobravanje i upravljanje kreditima, garancijama ili drugim oblicima kreditnog osiguranja od strane kreditora;
b) usluge koje su povezane s upravljanjem depozitima, ušteđevinom i bankovnim računima, vođenjem platnih transakcija, prijenosom i izvršavanjem dospjelih obaveza, unovčavanjem čekova ili drugih finansijskih instrumenata, izuzev s plaćanjem dugova i faktoringa;
c) transakcije, uključujući vrijednosne papire, koje se odnose na novčanice i kovanice koje predstavljaju zakonsko sredstvo plaćanja u svakoj zemlji, osim kolekcionarskih predmeta (kovanica od zlata, srebra i drugih materijala, novčanica koje se ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja i kovanica numizmatičke vrijednosti);
d) trgovanje dionicama ili drugim vidovima učešća u preduzećima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uključujući njihovo izdavanje, osim čuvanja vrijednosnih papira;
e) upravljanje investicionim fondom;
– Isporuke zlata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine;
– Važeće poštanske marke, porezne markice, administrativne i sudske takse;
– igre na sreću.

Ko ne mora imati fiskalnu kasu

Dok većina poreznih obveznika ima fiskalne kase, priličan broj je ustanova u javnom-državnom sektoru koji su oslobođeni ove obaveze, od taksista, advokata, stomatologa, zubotehničara, neke usluge vjerskih organizacija, osiguravajuće kuće…

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici 29. juna 2011. godine, usvojila je Odluku ko ne podliježe obavezi evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a to se odnosi na:

Djelatnosti javnih zdravstvenih ustanova, organe uprave i upravnih organizacija. Zatim, djelatnosti pravnih lica koja vrše profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju upošljavanjem više od 50 posto osoba sa invaliditetom, čiji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50 posto.

Fiskalne kase ne mora posjedovati ni Crveni krst/križ FBiH i druge humanitarne organizacije, udruženja i fondacije koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti. Čak ni taksisti koji posao obavljaju sa jednim vlastitim vozilom.

Fiskalne kase nisu obavezne ni u djelatnostima koji paušalno plaćaju porez na dohodak, Komisija za vrijednosne papire, Registar vrijednosnih papira i društava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog posredovanja.

Od posjedovanja fiskalnih kasa oslobođeni su i oni koji prodaja na tržnicama i pijacama.

Ova Odluka Vlade FBiH stupila je na snagu 29. juna 2011. godine. Pripreme za uvođenje fiskalnih kasa trajale su do 2012. godine, kada se počelo sa primjenom fiskalizacije u Federaciji BiH.

Iako su advokati trebali kupiti fiskalne kase, oni su se do početka fiskalizacije uspjeli izboriti da ne moraju izdavati fiskalne račune.

Izvor: Faktor