Šmit donio i izmjene u Izbornom zakonu BiH

Odluka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”

Uz odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita (Christian Schmidt) o finansiranju Općih izbora 2022. godine, danas je na snagu stupila i odluka o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Izmjene se odnose na način finansiranja održavanja izbora u BiH, tj. način na koji će biti osigurana finansijska sredstva.

– U vršenju ovlasti datih Visokom predstavniku članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u tumačenju navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja; i posebno uzimajući u obzir član II.1. (d) posljednjeg navedenog Sporazuma, prema kojem će Visoki predstavnik “pomagati, kada to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Podsjećajući na paragraf XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoju konačnu vlast u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovne nagodbe kako bi se olakšalo rješavanje svih gore navedenih poteškoća „donošenjem obavezujućih odluka, kako on smatra potrebnim” o određenim pitanjima uključujući, prema podstavu c) istog, „mjere za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma u cijeloj Bosni i Hercegovina i njenim entitetima”;

Međunarodna zajednica uputila pisma

Podsjećajući dalje na paragraf 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998., kojom Vijeće sigurnosti, prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija… potvrđuje da je Visoki predstavnik konačna vlast u pogledu tumačenje Aneksa 10 o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma i da u slučaju spora može davati svoje tumačenje i preporuke i donositi obavezujuće odluke koje smatra potrebnim o pitanjima koja je razradilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997”;

Imajući na umu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, kroz svoje rezolucije usvojene u skladu sa Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u pogledu provedbe Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir uključuje “ovlašćenje da donosi obavezujuće odluke koje smatra neophodnim o pitanjima koja su razrađena od strane Vijeća za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;

Napominjući da Ustav Bosne i Hercegovine kaže da će Bosna i Hercegovina biti demokratska država, koja će djelovati u skladu sa vladavinom prava i sa slobodnim i demokratskim izborima i da je princip periodičnosti izbora čvrsto ugrađen u međunarodno pravo kao i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima daju mu istaknuto mjesto;

Podsjećajući da su ga članovi međunarodne zajednice u pismima upućenim ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine u januaru i aprilu 2022. godine pozivali da osigura sredstva za održavanje Općih izbora 2022. godine, navodeći da izostanak budžeta za 2022. i privremeno finansiranje nema ograničiti ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mora obaviti za provođenje pripremnih radnji uključujući nabavke neophodne za provođenje općih izbora, kako su već predviđene odlukom o privremenom finansiranju;

S obzirom da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela 4. maja 2022. godine Odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine prema kojoj će se izbori održati u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine;

 

Građani BiH moraju ostvariti svoja demokratska prava

S obzirom na to da je već odavno prošao zakonski rok od 15 dana da nadležne institucije osiguraju sredstva, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije omogućilo Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da nastavi sa aktivnostima potrebnim za održavanje izbora u blagovremeno;

Svjesni da je Izborni zakon BiH, u članu 1.2a. u stavovima 1. i 6. propisano je da se u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza obezbjeđuju troškovi i izdaci za provođenje izbora Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav 17 ovog zakona i da takva sredstva moraju obezbijediti nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora od strane Centralne izborne komisije BiH, kao i činjenicu da nadležni organi Bosne i Hercegovine nisu pravovremeno obezbijedili potrebna sredstva čime su jasno prekršene navedene obaveze;

Izražavajući žaljenje što su nadležni organi svoju nespremnost da ispoštuju svoje obaveze iz Izbornog zakona BiH opravdali, uključujući i iznošenje tehničkih poteškoća i što su odredbe Izbornog zakona BiH protumačili tako da se odnose samo na situacije u kojima je usvojen budžet pravovremeno od strane institucija BiH, čime se ugrožava osnovno pravo građana da sami biraju svoje predstavnike na periodičnim izborima;

Potvrđujući da građani Bosne i Hercegovine moraju biti u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava na slobodnim, poštenim i demokratskim izborima i da uslovi za takve izbore postoje uprkos nemogućnosti njihovih političkih lidera da postignu kompromis o izbornoj reformi;

Imajući u vidu istaknuto mjesto koje izbori imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i njegovim aneksima i uvjereni u potrebu da se olakša rješavanje gore navedenih poteškoća kako bi se garantovalo održavanje slobodnih, poštenih i demokratskih izbora 2. oktobra , 2022.

 

Stupila na snagu odmah

Sve gore navedeno, imajući u vidu i konstatovano, ovim putem donosim sljedeće:

ODLUKU

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Odluka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka) u nastavku čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka je na snazi privremeno, dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese ovu Odluku u propisanom obliku, bez izmjena i dopuna i bez priloženih uslova.

Odluka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Dodali se novi stavovi

Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Član 1

Član 1.2a stav (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/ 14, 31/16 i 41/20) mijenja se i glasi:

(6) Ukupan iznos za sprovođenje izbora predviđen budžetima, institucije iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog člana stavljaju se na raspolaganje najkasnije u roku od 15 dana od dana Odluke Centralne izborne komisije o raspisivanju izbora.”

Iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7), (8) i (9) koji glase:

(7) U slučaju da nije usvojen budžet za fiskalnu godinu u kojoj se održavaju izbori, institucije iz stava (9) ovog člana obezbjeđuju sredstva za vrijeme privremenog finansiranja bilo iz viška prihoda nad rashodima, tekućih rezervi ili bilo koji drugi izvor ili kategorija prihoda.

(8) Ništa u ovom članu ne može se tumačiti kao sprječavanje dodjele sredstava prije roka iz stava (6).

(9) Za provođenje odredaba ovog člana nadležno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i institucije nadležne za izvršenje budžeta na relevantnom nivou vlasti. ”

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika ili jedan dan od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, šta god nastupi prije.

Izvor: avaz.ba