Želiš li biti popularan na nebesima radi ovih pet stvari?

Mnogo stvari na ovom svijetu vrte se oko popularnosti.

To je svrha života mnogih danas, posebno onih okupiranih dunjalukom i dunjalučkim sjajem i izazovima. Čovjekova popularnost i dunjalučki ugled nije mjerilo čovjekovog kvaliteta, jer, kako su neki učenjaci selefa govorili: “Mnogo je onih koji su na dunjaluku poznati, a na nebesima nepoznati, a mnogo je i onih koji su na dunjaluku nepoznati ali su na nebesima poznati.”

Jedna od najbrojnijih Allahovih stvorenja, čiji broj samo Uzvišeni Allah zna, mnogo brojniji od ljudi su meleki. Za čovjeka kojeg poznaje par hiljada ljudi, koji ima par stotina hiljada pratilaca na društvenim mrežama kažemo da je popularan. A da li je to istinska popularnost? Šta mislite o onom čovjeku za koga zna nekoliko stotina hiljada meleka? Ili nekoliko miliona meleka, ili nekoliko milijardi meleka? A zamislite, opet, onog čovjeka o koje Uzvišeni Allah govori pred melekima i njime se ponosi. Kakva je, tek, to popularnost. A Uzvišeni Allah se pred melekima ponosi sljedećim vrstama ljudi:

1. Oni koji borave u džamiji između akšama i jacije. Abdullah b. Amr, r.a., kaže: “Jede večeri smo klanjali akšam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je otišao iz džamije ko je otišao, a ostao ko je ostao. Nakon toga je došao Poslanik, s.a.v.s., hodeći brzo, zadihan, te reče: Radujte se, vaš Gospodar je otvorio jedna od nebeskih vrata i ponosi se vama pred melekima, govoreći im: ‘Pogledajte Moje robove, obavili su jedan farz, a sada iščekiju drugi.’ (Ibn Madže, Ahmed, Albani kaže da je sahih)

2. Oni koji se okupljaju da bi spominjali i veličali Uzvišenog Allaha. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Mu’avija, r.a., jednom došao u džamiju i zatekao halku ljudi, pa ih upita: Šta vas je okupilo ovdje? Rekosmo: Okupili smo se da spominjemo Uzvišenog Allaha. – Tako vam Allaha, niste se okupili ni zbog čega drugog – reče on. Tako nam Allaha nismo ni zbog čega drugog – rekoše. On da on reče: Nisam vas zakleo zato što sam sumnjao u vas. Allahov Poslanik, s.a.vs.., je jednom došao i vidio halku svojih ashaba pa im je rekao: Zašto ste se okupili? Oni su odgovorili: Okupili smo se da spominjemo Allaha i da Ga hvalimo što nas je uputio u islam. Poslanik reče: Tako vam Allaha, niste se okupili ni zbog čega drugog? Oni odgovoriše: Tako nam Allaha, nismo se okupili ni zbog čega drugog. Na to im je Poslanik kazao: Nisam vas zakleo zato što sumnjam, već mi je došao Džibril i obavijestio me je da se Uzvišeni Allah ponosi vama pred melekima. (Muslim)

3. Čovjek koji napusti svoju postelju i ustane na namaz. U hadisu kojeg bilježi imam Ahmed, a kojeg šejh Albani smatra vjerodostojnim, stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao kako se Uzvišeni Allah divi dvojici ljudi, a jedan od njih je onaj koji ustane iz svoje postelje i klanja noćni namaz. Tada Uzvišeni Allah kaže Svojim melekima: O meleki, pogledajte Moga roba i njegovu žudnju za onim što je kod mene. U drugoj verziji hadisa, koju šejh Šu’ajb Arnaut smatra vjerodostojnom, stoji: Moj rob me moli za ono što je kod Mene i njemu pripada ono što moli.

4. Muezzin koji u dolinama i brdima sam uči ezan. Ukbe b. Amir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Uzvišeni Allah se divi čobaninu koji čuva ovce po planinskim vrletima, pa prouči ezan i klanja namaz. Tada Uzvšeni kaže: Pogledajte Mog roba, uči ezan i obavlja namaz bojeći se Mene, oprostio sam mu i uveo ga u Džennet. (En-Nesai, hadis je sahih)

5. Allah se ponosi hadžijama koji stoje na Arafatu. U hadisu kojeg prenosi Aiša, r.a., a bilježi imam Muslim, stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: Nema niti jednog dana u kojem Uzvišeni Allah oslobodi više ljudi od vatre od dana Arefata. Toga dana se Allah približi, a zatim se ponosi Svojim robovima pred melekima i kaže: ‘Šta oni žele?’

U drugom hadisu, kojeg bilježi Ebu Ja’la, a koji je ocijenjen kao hasen, dobar stoji: Uzvišeni Allah se u danu Arefata spušta na dunjalučko nebo, ponoseći se pred stanovnicima nebesa stanovnicima zemlje i govori: ‘Pogledajte Moje robove, raščupani i prašnjavi su došli da obave hadž, došli su iz raznih krajeva nadajući se Mojoj milosti, a nisu vidjeli Moju kaznu. Niti jednog dana neće biti oslobođeno više ljudi od vatre nego u danu Arefata.

Ovo su neke od kategorija ljudi koji su popularni na nebesima, među njima su starci i starice, siromašni i bogati, u očima mnogih ljudi čak i neugledni, ali njihov ugled je kod Allaha velik. Ugled čovjeka koji ustane da obavi dva rekata noćnog namaza, ostavljajući ugodan san i toplu postelju, ugled čovjeka koji provede period između akšama i jacije u džematu, ugled ljudi koji se okupe da Allaha veličaju, ne mjeri se brojem pratilaca na društvenim mrežama, niti brojem lajkova, niti brojem komentara, on se mjeri nebrojenim brojem meleka, pred kojima se Uzvišeni Allah ponosi na nebesima. Želiš li i ti biti popilaran na nebesima i među melekima? Ubroj se u jednu od ovih kategorija.

IslamBosna.ba